GDPR

Politika společnosti ve vztahu k GDPR

Ochraně soukromí a ochraně osobních údajů našich zákazníků a klientů, přikládá skupina Ayudate zásadní význam. Ve skupině Ayudate je uplatňována jednotná politika ochrany soukromí a osobních údajů a při nakládání s nimi jsou důsledně dodržovány platné a účinné právní předpisy, a to zejm. zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; postupy zpracování osobních údajů respektují již nyní základní podmínky přímo aplikovatelného obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016, o ochraně osobních údajů, který nabude účinnosti dne 25.5.2018